Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
5 22 Schválení usnesení XXII. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 16. července 2018
4 22 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími manželi Ing. Pavlem Mandou a Ing. Monikou Mandovou, Zbuzany, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín, na němž se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujících pondělí 16. července 2018
3 22 Podání žádosti o svěření části pozemku parc.č. 3108/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 3108/22, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1.530 m2 z celkové výměry 9.358 m2 do správy nemovitostí Městské části Praha 16 pondělí 16. července 2018
2 22 Podání žádosti na hl. m. Prahu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 pondělí 16. července 2018
1 22 Připomínky MČ Praha 16 k návrhu nového územního plánu SÚ hl.m. Prahy - Metropolitního plánu pondělí 16. července 2018
33 21 Schválení usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 18. června 2018
32 21 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně. pondělí 18. června 2018
31 21 Informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ pondělí 18. června 2018
30 21 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a povinnou MČ Praha 16 pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování součásti distribuční soustavy 1 kV pondělí 18. června 2018
29 21 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku mezi převodcem MČ Praha 16 a nabyvatelem Radotínská, o.p.s., U Starého stadionu 1585/9, Praha -Radotín, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku pondělí 18. června 2018
28 21 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku mezi převodcem Radotínská, o.p.s., U Starého stadionu 1585/9, Praha – Radotín a nabyvatelem MČ Praha 16, jejímž předmětem je bezúplatný převod dlouhodobého hmotného majetku pondělí 18. června 2018
27 21 Jmenování paní Mgr. Zdeňky Kovaříkové, DiS. na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 pondělí 18. června 2018
26 21 Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 16 pro volební období 2018 – 2022 pondělí 18. června 2018
25 21 Neuznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 1718/3 v k.ú. Radotín o orientační výměře 260 m2 ve prospěch manželů Ing. Jiřího Petáka, Osov a Ing. Lenky Petákové, Praha 5 – Radotín pondělí 18. června 2018
24 21 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 2528 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2528/2 v k.ú. Radotín o výměře 33 m2 ve prospěch paní Hedviky Beránkové, Praha 5 – Radotín + uzavření darovací smlouvy mezi dárcem paní Hedvikou Beránkovou, Praha 5 – Radotín a obdarovanou MČ Praha 16, jejímž předmětem je darování části pozemku parc.č. 239 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 239/2 v k.ú. Radotín o výměře 1 m2 pondělí 18. června 2018
23 21 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k pozemku parc.č. 1658/2, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve prospěch sourozenců Jaroslavy Smělé, Nelahozeves a Jiřího Smělého, Praha 5 – Radotín pondělí 18. června 2018
22 21 Návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k části pozemku parc.č. 95/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3538-192/2016 jako část „a“ o výměře 3 m2 a k pozemku parc.č. 2535/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o celkové výměře 31 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy stavby na pozemcích umístěné, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2512/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 86 m2 a pozemku parc.č. 2512/8, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín v novém stavu dle geometrického plánu č. 3538-192/2016 o upravené výměře 304 m2 pondělí 18. června 2018
21 21 Návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 17/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a k části pozemku parc.č. 338, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3544-194/2016 jako pozemek parc.č. 338/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 280 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy stavby na pozemku umístěné pondělí 18. června 2018
20 21 Návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 1041/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1295 m2 a k pozemku parc.č. 2585, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 208 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy stavby na pozemku umístěné, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k části pozemku parc.č. 2515, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3345-237/2014 jako pozemek parc.č. 2515/7, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1321 m2 pondělí 18. června 2018
19 21 Návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2541/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 159 m2, pozemku parc.č. 2541/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 27 m2, pozemku parc.č. 2542/1, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 458 m2, pozemku parc.č. 2542/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 154 m2, části pozemku parc.č. 2543, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3536-193/2016 jako pozemek parc.č. 2543/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 a pozemku parc.č. 2544, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín v novém stavu dle geometrického plánu č. 3536-193/2016 o upravené výměře 586 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy staveb na pozemcích umístěných, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 11/5, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 293 m2, který bude dle geometrického plánu č. 3536-193/2016 sloučen s pozemkem parc.č. 2546/1 v k.ú. Radotín, pozemku parc.č. 12/3, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 41 m2, pozemku parc.č. 2504/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 332 m2 a části pozemku parc.č. 2504/3, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3536-193/2016 jako část „b“ o výměře 31 m2 pondělí 18. června 2018
18 21 Návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí náležící Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2589/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 739 m2, pozemku parc.č. 2589/3, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 84 m2 a k pozemku parc.č. 2644/8, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín v novém stavu dle geometrického plánu č. 3541-189/2016 o upravené výměře 206 m2 z důvodu sjednocení majetkoprávního vztahu s právem správy staveb na pozemcích umístěných, včetně návrhu podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2505/3, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 57 m2 a pozemku parc.č. 2505/5, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 31 m2 pondělí 18. června 2018
17 21 Záměr směny pozemku parc.č. 2537/2 v k.ú. Radotín o výměře 12 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 85/3 v k.ú. Radotín o výměře 10 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Zdeňka Špaňhela a Jaroslavy Špaňhelové, Praha 5 - Stodůlky pondělí 18. června 2018
16 21 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku panu Oldřichovi Kučerovi, Praha 5 – Radotín pondělí 18. června 2018
15 21 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 podílovým spoluvlastníkům přilehlého pozemku parc.č. 1655/1 v k.ú. Radotín Jindřichovi Paškovi a Věře Paškové, Praha 4 - Chodov pondělí 18. června 2018
14 21 Záměr směny spoluvlastnického podílu id. 20/48 pozemku parc.č. 944/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za spoluvlastnický podíl id. 12/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín ve vlastnictví paní Mgr. Lady Sojkové, Víchová nad Jizerou, zastoupené panem Karlem Tomešem, Praha 5 – Radotín dle plné moci ze dne 23. 3. 2018 s případným finančním vypořádáním rozdílů cen směňovaných spoluvlastnických podílů pondělí 18. června 2018
13 21 Návrh koupě spoluvlastnického podílu id. 8/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín ve vlastnictví pana Mgr. Milana Blažka, Zbuzany do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 pondělí 18. června 2018
12 21 Návrh koupě pozemku parc.č. 941 v k.ú. Radotín o výměře 277 m2 v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Guta, Praha 5 - Radotín a pana Mgr. Tomáše Růžičky, Praha 5 - Radotín za cenu určenou znaleckým posudkem č. 112-2/2018 pondělí 18. června 2018
11 21 Uzavření darovací smlouvy mezi dárcem společností IBS-ROKAL, s.r.o., Táborská 2025, Černošice a obdarovanou MČ Praha 16, jejímž předmětem je darování části pozemku parc.č. 1137/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1137/9 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 pondělí 18. června 2018
10 21 Uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhými směňujícími manželi Otakarem Procházkou a Zuzanou Procházkovou, Praha 5 - Radotín, manželi Ing. Josefem Šobrem a Evou Šobrovou, Praha 5 - Radotín a Evou Šobrovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 (v době schválení záměru části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7) ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara Procházky a Zuzany Procházkové, Praha 5 - Radotín, manželů Ing. Josefa Šobra a Evy Šobrové, Praha 5 - Radotín a Evy Šobrové, Praha 5 – Radotín s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků ze strany druhých směňujících pondělí 18. června 2018
9 21 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující Ing. Blankou Novotnou, MBA, Praha 5 - Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 + uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Zdeňkem Kramlem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 pondělí 18. června 2018
123