Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
12 1 Schválení usnesení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 čtvrtek 1. listopadu 2018
11 1 Předložení návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 16 čtvrtek 1. listopadu 2018
10 1 Předložení návrhu obsazení Finančního a Kontrolního výboru čtvrtek 1. listopadu 2018
9 1 Předložení rozdělení kompetencí mezi starostou, jeho zástupci a dalšími radními čtvrtek 1. listopadu 2018
8 1 Měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 16 čtvrtek 1. listopadu 2018
7 1 Volba předsedy Kontrolního výboru čtvrtek 1. listopadu 2018
6 1 Volba předsedy Finančního výboru čtvrtek 1. listopadu 2018
5 1 Stanovení počtu uvolněných členů Rady MČ Praha 16 pro funkční období 2018 - 2022 čtvrtek 1. listopadu 2018
4 1 Volba starosty, zástupců starosty a členů rady pro funkční období 2018 - 2022 čtvrtek 1. listopadu 2018
3 1 Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 16 pro funkční období 2018 - 2022 čtvrtek 1. listopadu 2018
2 1 Složení ústního i písemného slibu zastupitelů MČ Praha 16 čtvrtek 1. listopadu 2018
1 1 Jmenný seznam členů Zastupitelstva MČ Praha 16 pro období 2018 - 2022 čtvrtek 1. listopadu 2018
20 23 Schválení usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 středa 19. září 2018
19 23 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně středa 19. září 2018
18 23 Informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ středa 19. září 2018
17 23 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi pozemku parc.č. 1767/3 v k.ú. Radotín panu Janu Jelínkovi, Praha 5 – Radotín + uzavření smlouvy budoucí o smlouvě o koupi nemovité věci mezi budoucí prodávající MČ Praha 16 a budoucím kupujícím panem Janem Jelínkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2 středa 19. září 2018
16 23 Záměrem prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/46 v k.ú. Radotín, vzniklého dle geometrického plánu č. 3613-129/2017 dělením pozemku parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na pozemku postavené panu Markovi Kučerovi, Praha 5 - Radotín středa 19. září 2018
15 23 Záměr prodeje spoluvlastnických podílů id. 3/5 pozemků parc.č. 1892/43 a parc.č. 1892/45 v k.ú. Radotín, vzniklých dle geometrického plánu č. 3613-129/2017 dělením pozemků parc.č. 1892/10 a parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi staveb bez čp/če – garáží na pozemcích postavených paní Kláře Chod, Praha 5 - Radotín středa 19. září 2018
14 23 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, která je ve výkresu záboru částí pozemků označena jako část H o výměře 173 m2, vlastníkům přilehlého pozemku parc.č. 1903 v k.ú. Radotín panu Jaroslavovi Váňovi a paní Martině Váňové, Praha 5 – Radotín středa 19. září 2018
13 23 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 dvou částí pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, které jsou ve výkresu záboru částí pozemků označeny jako část D o výměře 22 m2 a část E o výměře 228 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1909 v k.ú. Radotín panu Ing. Janu Martincovi, Praha 5 – Radotín středa 19. září 2018
12 23 Uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhými směňujícími manželi Zdeňkem Špaňhelem a Jaroslavou Špaňhelovou, Praha 5 – Stodůlky, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2537/2 v k.ú. Radotín o výměře 12 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 85/3 v k.ú. Radotín o výměře 10 m2 v podílovém spoluvlastnictví druhých směňujících středa 19. září 2018
11 23 Uzavření směnné smlouvy mezi první směňující MČ Praha 16 a druhým směňujícím panem Zdeňkem Krupilem, Černošice, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 1470/4 v celkové výměře 87 m2 a části pozemku parc.č. 1470/5 - část „d“ o výměře 163 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/1 v k.ú. Radotín v celé výměře 167 m2 a části pozemku parc.č. 1470/2 - část „b“ o výměře 48 m2 ve vlastnictví pana Zdeňka Krupila s finančním vypořádáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ze strany MČ Praha 16 středa 19. září 2018
10 23 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví nemovité věci části pozemku parc. č. 3105/6 k.ú. Radotín a o převodu a převzetí místní komunikace mezi budoucím nabyvatelem MČ Praha 16 a budoucím stavebníkem panem Františkem Vlkem, Praha 4 – Braník středa 19. září 2018
9 23 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Oldřichem Kučerou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1108/117, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku středa 19. září 2018
8 23 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími Jindřichem a Věrou Paškovými, Praha 4 – Chodov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1706/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 středa 19. září 2018
7 23 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující společností 2M Development, s.r.o., Zbraslavská 32/2, Praha 5 – Malá Chuchle, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2087/176 v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 středa 19. září 2018
6 23 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10.9.2018 středa 19. září 2018
5 23 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 25.6.2018 středa 19. září 2018
4 23 Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 středa 19. září 2018
3 23 Informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-07/2018 středa 19. září 2018
1234