Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456789
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1535 104 Radní Ing. Farník + OMH - žádosti o zapůjčení bytu č. 18 o velikosti 2+1, Praha - Radotín panu Michalu Brokešovi, Rapotín po dobu výkonu povolání u Obvodního ředitelství Police ČR Praha II na Místním oddělení Radotín středa 12. září 2018
1534 104 Radní Ing. Farník + OMH - žádost o přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha - Radotín panu Lukáši Schůtovi s rodinou, Praha - Radotín středa 12. září 2018
1533 104 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4334/2018 se společností S&S TZB s.r.o., se sídlem Horymírovo náměstí 1416, Praha 5 na akci „Vzduchotechnika stávající školní jídelny Radotín – rekonstrukce s napojením na přístavbu“, který se týká prodloužení termínu dokončení středa 12. září 2018
1532 104 STA + PS - přidělení bytu v DPS K Cementárně č. p. 1522/1c, Praha – Radotín, panu Václavu Husákovi, Praha - Radotín středa 12. září 2018
1531 104 STA + OOS - návrh Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství středa 12. září 2018
1530 104 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy o pronájmu ploch za účelem umístění reklamních zařízení jazykové školy Channel Crossings, Thámova 681/32, Praha 8 - Karlín v objektech ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 16 středa 12. září 2018
1529 103 STA + OOS - žádost pana Zdeňka Krupila, Černošice o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 – Radotín středa 29. srpna 2018
1528 103 STA + OMH - vydání souhlasu spolku Junák – český skaut, středisko 5. května Radotín, z. s., Sobětická 1627/9, Praha 5 – Radotín s prováděním stavebních úprav objektu č.p. 1269, ul. Nad Berounkou a s úpravou části pozemku parc. č. 1434/1 v k.ú. Radotín o výměře 804 m2, které má na základě nájemní smlouvy č. 4279/2018 spolek Junák – český skaut v pronájmu středa 29. srpna 2018
1527 103 TAJ - jazykové kurzy pro zaměstnance MČ Praha 16 středa 29. srpna 2018
1526 103 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření příkazní smlouvy mezi zadavatelem MČ Praha 16 a pověřencem Mgr. Annou Komaiserovou, advokátní kancelář se sídlem Korunní 2569/108a, Praha 10 - Vinohrady, jejímž předmětem je poskytování služby pověřence v oblasti ochrany osobních údajů středa 29. srpna 2018
1525 103 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro stavbu „Radnice MČ Praha 16“ prostřednictvím společnosti PORSIS s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Šiškou, se sídlem Kolová 1549/1, Praha - Radotín na základě uzavřené příkazní smlouvy a s uveřejněním výběrového řízení na profilu zadavatele, dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 29. srpna 2018
1524 103 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4329/2018 se společností InterGast a.s. se sídlem Na Vinobraní 1792/55, Praha 10 na akci "Rekonstrukce školní jídelny Radotín - varné technologie", který se týká navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení středa 29. srpna 2018
1523 103 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4334/2018 se společností S&S TZB s.r.o. se sídlem Horymírovo náměstí 1416, Praha 5 na akci "Vzduchotechnika stávající školní jídelny Radotín - rekonstrukce s napojením na přístavbu", který se týká navýšení ceny středa 29. srpna 2018
1522 103 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4338/2018 se společností ALEGRA s.r.o. se sídlem Švábky 52/2, Praha 8 na akci "Rekonstrukce školní jídelny Radotín - stavební práce", který se týká navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení středa 29. srpna 2018
1521 103 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4333/2018 se společností ALBET stavební s.r.o. se sídlem Vrážská 144/12, Praha 5 na akci „Ocelová konstrukce a základy pro přístavbu při rekonstrukci Školní jídelny Radotín“, který se týká prodloužení termínu dokončení středa 29. srpna 2018
1520 103 Místostarosta Mgr. Knotek + OE - převod finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Praha - Radotín z rezervního fondu do investičního fondu organizace středa 29. srpna 2018
1519 103 STA + OMH - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci č. 1860/2008 mezi odběratelem MČ Praha 16 a dodavatelem WITT Praha, s.r.o., V Bílce 684, Praha 5 – Zbraslav, jehož předmětem je doplnění místa pro umístění nápojového automatu - Místní knihovny Radotín a změna cen nápojů středa 29. srpna 2018
1518 103 STA + OMH - záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání (střechy) v objektu čp. 1078/18, Sídliště a čp. 1517/1a,b, K Cementárně, Praha-Radotín společnosti Softlink s. r. o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou za účelem umístění modulů pro sběr dat pro dálkové odečty měřidel energií a vody středa 29. srpna 2018
1517 103 STA + OMH - záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu Sídliště čp. 1067/7, Praha - Radotín o celkové výměře 11 m2 paní Ivě Davídkové, Srbsko za účelem poskytování kosmetických služeb a masáží středa 29. srpna 2018
1516 103 STA + OMH - záměr pronájmu připlocené části pozemku parc.č. 1718/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o orientační výměře 260 m2 z celkové výměry 668 m2 vlastníkům pozemků parc.č. 1720/15 a 1720/35 v k.ú. Radotín manželům Ing. Jiřímu Petákovi, Osov a Ing. Lence Petákové, Praha 5 – Radotín středa 29. srpna 2018
1515 103 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi pozemku parc.č. 1767/3 v k.ú. Radotín panu Janu Jelínkovi, Praha 5 – Radotín + uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovité věci mezi budoucí prodávající MČ Praha 16 a budoucím kupujícím panem Janem Jelínkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2 středa 29. srpna 2018
1514 103 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi pozemku parc.č. 1767/3 v k.ú. Radotín panu Janu Jelínkovi, Praha 5 – Radotín + uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovité věci mezi budoucí prodávající MČ Praha 16 a budoucím kupujícím panem Janem Jelínkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2 středa 29. srpna 2018
1513 103 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/46 v k.ú. Radotín, vzniklého dle geometrického plánu č. 3613-129/2017 dělením pozemku parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na pozemku postavené panu Markovi Kučerovi, Praha 5 - Radotín středa 29. srpna 2018
1512 103 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnických podílů id. 3/5 pozemků parc.č. 1892/43 a parc.č. 1892/45 v k.ú. Radotín, vzniklých dle geometrického plánu č. 3613-129/2017 dělením pozemků parc.č. 1892/10 a parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi staveb bez čp/če – garáží na pozemcích postavených paní Kláře Chod, Praha 5 - Radotín středa 29. srpna 2018
1511 103 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, která je ve výkresu záboru částí pozemků označena jako část H o výměře 173 m2, vlastníkům přilehlého pozemku parc.č. 1903 v k.ú. Radotín panu Jaroslavu Váňovi a paní Martině Váňové, Praha 5 – Radotín středa 29. srpna 2018
1510 103 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 dvou částí pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, které jsou ve výkresu záboru částí pozemků označeny jako část D o výměře 22 m2 a část E o výměře 228 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1909 v k.ú. Radotín panu Ing. Janu Martincovi, Praha 5 – Radotín středa 29. srpna 2018
1509 103 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy pro garážové stání v objektu čp. 1517/1a,b, K Cementárně, Praha 5 - Radotín mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a panem Miloslavem Bekem, Praha 5 – Radotín středa 29. srpna 2018
1508 103 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi první směňující MČ Praha 16 a druhým směňujícím panem Zdeňkem Krupilem, Černošice, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 1470/4 v celkové výměře 87 m2 a části pozemku parc.č. 1470/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3681-114/2018 jako část „d“ o výměře 163 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/1 v k.ú. Radotín v celé výměře 167 m2 a části pozemku parc.č. 1470/2 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3681-114/2018 jako část „b“ o výměře 48 m2 ve vlastnictví pana Zdeňka Krupila s finančním vypořádáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ze strany MČ Praha 16 středa 29. srpna 2018
1507 103 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující MČ Praha 16 a prodávajícími panem Jiřím Gutem, Praha 5 - Radotín, a panem Mgr. Tomášem Růžičkou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 941 v k.ú. Radotín o výměře 277 m2 v podílovém spoluvlastnictví id. 1/2 obou prodávajících za cenu určenou znaleckým posudkem č. 112-2/2018 středa 29. srpna 2018
1506 103 STA + OE - návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 středa 29. srpna 2018
123456789