Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1289 84 TAJ + OMH - pořízení osobního automobilu Škoda CITIGO Hatchback 44 kW od příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín, V Sudech 1488/2, Praha - Radotín pro potřeby Odboru sociálního ÚMČ Praha 16 středa 10. ledna 2018
1288 84 TAJ + KÚ (Personální úsek) - jmenování vedoucího Odboru občansko správního a stanovení jeho platu středa 10. ledna 2018
1287 84 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení bytu č. 17 o velikosti 1+1, Praha - Radotín ve svěřené správě MČ Praha 16 paní Miluši Vodičkové, bytem Praha - Radotín středa 10. ledna 2018
1286 84 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení bytu č. 17 o velikosti 1+1, Praha - Radotín ve svěřené správě MČ Praha 16 slečně Kláře Vodičkové, bytem Praha - Radotín středa 10. ledna 2018
1285 84 Radní Ing. Farník + OMH - zapůjčení malometrážního bytu č. 36 o velikosti 1+k.k., Praha – Radotín panu Petrovi Chvátalovi, Praha - Radotín středa 10. ledna 2018
1284 84 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení malometrážního bytu č. 18 o velikosti 1+k.k., Praha - Radotín paní MUDr. Evě Henterové, Praha 4 středa 10. ledna 2018
1283 84 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha – Radotín paní Zuzaně Kratochvílové, Praha - Radotín středa 10. ledna 2018
1282 84 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1, Praha – Radotín slečně Lucii Dittrichové, Praha - Radotín středa 10. ledna 2018
1281 84 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4154/2017 na zhotovení akce „K Cementárně 1522 – oprava střechy domu s pečovatelskou službou“ se společností TEKR servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov – Prostřední Suchá, který se týká snížení ceny středa 10. ledna 2018
1280 84 Místostarosta Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - Radotín a jmenování členů konkursní komise středa 10. ledna 2018
1279 84 Místostarosta Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha - Radotín a jmenování členů konkursní komise středa 10. ledna 2018
1278 84 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Vybudování fitparku, Praha – Radotín“ se společností Workout Europe s.r.o., Prorektorská 662/2, Praha 10 středa 10. ledna 2018
1277 84 Místostarosta Mgr. Knotek + OE - změna odpisového plánu příspěvkové organizace Školní jídelna Praha - Radotín v roce 2017 středa 10. ledna 2018
1276 84 STA + PS - přidělení bytu v DPS v ul. K Cementárně 1522/1c paní Stanislavě Albrechtové, bytem Praha - Radotín středa 10. ledna 2018
1275 84 STA + OMH - záměr pronájmu ploch za účelem umístění reklamní tabule společnosti IBS-Rokal, s.r.o., Táborská 2025, Černošice u objektu čp. 1078-1079, Sídliště, Praha 5 - Radotín ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 středa 10. ledna 2018
1274 84 STA + OMH - záměr pronájmu pěti částí pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označených geodetickým vyčíslením výměr pronajímaných částí jako části C, D, F, G, H vlastníkům garáží na nich postavených středa 10. ledna 2018
1273 84 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2628/C v k.ú. Radotín o výměře cca 47 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín označenou situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2310/B v k.ú. Radotín o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 757 m2 ve vlastnictví pana Michala Brunnera, Praha 3 - Žižkov s kompenzací z důvodu rozdílné výměry směňovaných částí pozemků ve formě převodu části pozemku parc.č. 2087/79 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2 z celkové výměry 1176 m2 z vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 ve prospěch pana Michala Brunnera a případným finančním vypořádáním rozdílů cen směňovaných pozemků středa 10. ledna 2018
1272 84 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku manželům Ing. Pavlovi Mandovi a Ing. Monice Mandové, Zbuzany středa 10. ledna 2018
1271 84 STA + OE - využití finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín k úhradě ztráty způsobené provozem Sběrného dvora středa 10. ledna 2018
1270 84 STA + OE - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Technické služby Praha - Radotín na rok 2017 o částku 600 000,- Kč od zřizovatele MČ Praha 16 středa 10. ledna 2018