Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1203 80 TAJ - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC16 s firmou GORDIC spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, Jihlava středa 1. listopadu 2017
1202 80 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. 12. 2017 středa 1. listopadu 2017
1201 80 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. 12. 2017 středa 1. listopadu 2017
1200 80 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. 12. 2017 středa 1. listopadu 2017
1199 80 Zást. STA Mgr. Knotek - schválení doby funkčního období členů správní rady JUDr. Karla Poupěte, Ing. Jakuba Šaloma a Rostislava Hrycha a člena dozorčí rady Mgr. Jana Martínka v Radotínské o.p.s. středa 1. listopadu 2017
1198 80 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - uzavření příkazní smlouvy v rámci poptávkového řízení na výkon technického dozoru investora na akci „Krytý bazén Praha - Radotín“ se společností Istar s.r.o., Perucká 2482/7, Praha 2 – Vinohrady středa 1. listopadu 2017
1197 80 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - uzavření smlouvy na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzva č. 36 (Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II.) na akci „Nástavba budovy MŠ č.p. 1368/7, náměstí Osvoboditelů“ se společností meetplace financial s.r.o., Jaromírova 531/9, Praha – Nusle středa 1. listopadu 2017
1196 80 Zást. STA Mgr. Knotek + OE - přijetí daru v částce 21 372,- Kč od paní Lenky Studené, Praha - Radotín pro Základní školu Praha – Radotín středa 1. listopadu 2017
1195 80 Zást. STA Mgr. Knotek + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a škol. zařízení MČ Praha 16 za II. pololetí školního roku 2016/2017 středa 1. listopadu 2017
1194 80 STA + TS - prodej nepotřebné a morálně zastaralé techniky ve vlastnictví příspěvkové organizace Technických služeb Praha - Radotín středa 1. listopadu 2017
1193 80 STA + OMH - plán zimní údržby komunikací v Městské části Praha 16 – Radotín v období 2017 - 2018 středa 1. listopadu 2017
1192 80 STA + OMH - udělení souhlasu podnájmu a provozování masérských, rekondičních a regeneračních služeb paní Jitce Strejčkové, Praha – Radotín v objektu U Starého stadiónu 1379/3, Praha – Radotín užívaného společností ARROSTO Group s.r.o., U Starého stadiónu 1379/3, Praha – Radotín na základě uzavřené smlouvy s pronajímatelem MČ Praha 16 středa 1. listopadu 2017
1191 80 STA + OMH - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3253/2014 uzavřené dne 30. 9. 2014 mezi nájemci manželi Karlem a Janou Stárkovými, Praha 5 – Radotín a pronajímatelem MČ Praha 16, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu pozemku parc.č. 557/4 v k.ú. Radotín o výměře 66 m2 na dobu určitou 5 let středa 1. listopadu 2017
1190 80 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (5 let) mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem paní Martou Bekovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 z důvodu přechodu nájmu ze zemřelého nájemce pana Jana Beka, Praha 5 – Radotín středa 1. listopadu 2017
1189 80 STA + OMH - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi převodcem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a nabyvatelem MČ Praha 16, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc.č. 1783/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 594 m2 v k.ú. Radotín do vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 středa 1. listopadu 2017
1188 80 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Stejnerovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2286/16, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/60, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín středa 1. listopadu 2017
1187 80 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jindřichem Šalomem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/55, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 středa 1. listopadu 2017
1186 80 STA + OMH - uznání vlastnického práva paní Renaty Jánošové, Praha 5 – Radotín a pana Jiřího Männchena, Praha 5 - Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 1309 v k.ú. Radotín tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí středa 1. listopadu 2017
1185 80 STA + OMH - uznání vlastnického práva manželů Víta Frajera a Stanislavy Frajerové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2610/4 v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2610/A o výměře 8 m2, která tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí středa 1. listopadu 2017
1184 80 STA + OMH - uznání vlastnického práva paní Hany Kratochvílové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2610/4 v k.ú. Radotín tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí středa 1. listopadu 2017
1183 80 STA + OMH - vyhlášení opakované veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 4220 m2 a pozemku parc.č. 2368/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 29 m2, včetně stavby č.ev. 2214 jako celku za minimální cenu určenou znaleckým posudkem č. 1354-073/2017 ze dne 5. 5. 2017 středa 1. listopadu 2017
1182 80 STA + OE - návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 středa 1. listopadu 2017
1181 80 STA – pověření radního k zastupování vedoucího Technických služeb Praha - Radotín v období od 1.11. do 31.12.2017 středa 1. listopadu 2017
1180 79 TAJ - kontrola MHMP na OS ve dnech 21. a 22.6.2017 k výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí, na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, na úseku veřejného opatrovnictví a na úseku poskytování informací k uvedeným agendám dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle ustanovení § 81 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze středa 18. října 2017
1179 79 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/35, 357/63 a 2613 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění a provozování stavby plynárenského zařízení – STL plynovodu středa 18. října 2017
1178 79 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na akci „Oprava střechy nového domu s pečovatelskou službou ul. K Cementárně, Praha - Radotín“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 18. října 2017
1177 79 Zást. STA Mgr. Knotek + OS - podání žaloby a následné neprodloužení nájemní smlouvy pro neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním nemovitosti v ul. Macháčkova na paní Lilu Šoškovou, bytem Praha - Radotín středa 18. října 2017
1176 79 Zást. STA Mgr. Knotek + OS - podání žaloby a následné neprodloužení nájemní smlouvy pro neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním nemovitosti v ul. Macháčkova na paní Lilu Šoškovou, bytem Praha - Radotín středa 18. října 2017
1175 79 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4072/2017 na zhotovení stavby „ZŠ Loučanská – Nástavba sborovny“ se společností XEDOS s.r.o., Kutnohorská 309/84, Praha 9, který se týká snížení ceny středa 18. října 2017
1174 79 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Zvýšení kapacity ZŠ-půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu“ středa 18. října 2017
12345678910...