Informace k volbě prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky, vyhlášená Předsedou Senátu Parlamentu ČR, se bude konat v pátek 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili, bude se konat druhé kolo volby prezidenta republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.

Rozdělení volebních okrsků

Území Městské části Praha 16 je rozděleno na 8 volebních okrsků. Pro každý z nich bude zřízena volební místnost, ve které hlasování proběhne. Zároveň každý volič nalezne přesnou adresu svého volebního okrsku na obálce s hlasovacími lístky, které dostane do své poštovní schránky.

Ve volebním okrsku č. 16001 je volební místnost:
hala u jídelny Pečovatelské služby Praha – Radotín, K Cementárně 1522/1c, Praha 5 – Radotín, telefon 725 524 914
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese:
Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č.or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V sudech, Vápenná, Vinohrady.

Ve volebním okrsku č. 16002 je volební místnost:
učebna Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín, telefon 725 524 879
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese:
Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

Ve volebním okrsku č. 16003 je volební místnost:
klubovna Sportovní haly, U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín, telefon 725 524 834
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese:
Sídliště, Týřovická.

Ve volebním okrsku č. 16004 je volební místnost:
Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny Loučanská 1112/3, Praha 5 – Radotín, telefon 725 524 820
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, V. Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova.

Ve volebním okrsku č. 16005 je volební místnost:
učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8, Praha 5 - Radotín, telefon 725 524 348
pro voliče bydlící v oblasti Janky na adrese:
Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

Ve volebním okrsku č. 16006 je volební místnost:
Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Praha 5 – Radotín, telefon 725 524 823
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese:
Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č.p. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová.

Ve volebním okrsku č. 16007 je volební místnost:
v Sokolovně TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha 5 - Radotín, telefon 725 524 703
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese:
Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi orient. č. 7-17, mezi orient. č. 2-24 včetně event. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi orient. č. 18-36 mezi orient. č. 11-47, Strážovská - mezi orient. č. 8-56 a mezi orient. č. 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi orient. č. 1-9 a mezi orient. č. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových. 

Ve volebním okrsku č. 16008 je volební místnost:
učebna Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín, telefon 725 524 976
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese:
Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - orient. č. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů nová zástavba.

Kdo může volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva uvedená v ustanovení § 5 zákona o volbě prezidenta republiky (omezení svéprávnost i k výkonu volebního práva). Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů na základě údaje o místu trvalého pobytu.

Hlasování

V jednotlivých volebních místnostech bude mimo vzorů hlasovacích lístků vyvěšeno také případné prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta.

Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Prokázat svou totožnost může volič i předložením cestovního průkazu. Upozorňujeme, že voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství některým z výše uvedených platných osobních dokladů, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v kterémkoli volebním okrsku na území našeho státu, případně zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky okrsková volební komise voliči na jeho žádost dodá jiné.

Následně volič vstoupí do prostoru určeného pro výběr hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Na tomto hlasovacím lístku se žádné úpravy neprovádějí. V případě, že se volič neodebere do prostor u určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Nemůže-li volič sám vybrat hlasovací lístek, a to zejména z důvodu zdravotního postižení anebo nemůže-li číst nebo psát, může být v prostoru pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a vybraný hlasovací lístek za občana vložit do úřední obálky, popřípadě úřední obálku vložit do volební schránky.

Otevírací doba Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16

Ve dnech konání voleb prezidenta České republiky bude pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 otevřeno takto: 

1. kolo prezidentských voleb:

  •  v pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin, 
  •  v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin. 

Případné 2. kolo prezidentských voleb:

  •  v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin, 
  •  v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. 

Pracoviště se nachází v patře budovy na náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha – Radotín (najít na mapách Google). 

Občané správního obvodu Praha 16 (Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, Radotín a Zbraslav) si zde mohou požádat o vydání občanského průkazu s platností na jeden měsíc (důvodem je možnost uplatnění volebního práva). 

K jeho vydání jsou zapotřebí 2 průkazové fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz žadatele a stávající občanský průkaz.

Bližší informace na telefonním čísle 234 128 229.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů požádat obecní úřad, ve dnech voleb i okrskovou volební komisi, o možnost hlasovat mimo určenou volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Neplatné hlasovací lístky

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a ty hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození ani přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Je-li v úřední obálce určené pro hlasování vloženo více hlasovacích lístků, je toto hlasování neplatné.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby

V případě konání druhého kola volby prezidenta České republiky obdrží voliči hlasovací lístky postupujících kandidátů přímo ve volební místnosti.

Hlasování na voličský průkaz

Nebude-li se volič v době volby prezidenta České republiky zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Pro hlasování mimo území našeho státu jsou vytvořeny zvláštní volební okrsky při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.

V souladu se zákonem o volbě prezidenta republiky, který upravuje způsob a podmínky vydávání voličských průkazů, je možno ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu.

Žádost o voličský průkaz (pdf, 138 kB) je možno podat:

  • Osobně – touto formou je možno požádat o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16 hodin.

  • Listinným podáním – podání musí být příslušnému obecnímu úřadu (v Praze úřadu městské části) doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018. U listinného podání je vyžadován úředně ověřený podpis voliče, a to z důvodu ochrany jeho osoby před zneužitím tohoto institutu.

  • Listinným podáním v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - s účinností od 13. dubna 2017 byla zrušena možnost zažádat o vydání voličského průkazu v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Voličské průkazy jsou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28. prosince 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se dostaví k převzetí na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu. Na základě žádosti voliče je rovněž možné zaslat voličský průkaz i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V takovémto případě se volič v den volby dostaví na tento zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz předán a následně bude voliči umožněno přistoupit k hlasování.

Vydání voličského průkazu nevylučuje možnost voliče dostavit se k hlasování do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů. Je však nutné po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky volební komisi vydaný voličský průkaz odevzdat. Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo odcizení voličského průkazu, není možné vydat jeho duplikát.

Volič, který žádá o voličský průkaz, může požádat o jeho vydání jen na určité kolo volby. Pokud této možnosti výslovně nevyužije, bude mu obecním nebo případně zastupitelským  úřadem vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro případné druhé kolo).

Požádat o vydání voličského průkazu lze i v době mezi prvním a druhým kolem volby, kdy obecní úřad může vydávat voličské průkazy, ale nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16 hodin.

Úřední ověření podpisu voliče

Úřední ověření podpisu voliče provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy. Při ověření podpisu u těchto správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku, neboť zákon o správních poplatcích osvobozuje od poplatků úkony pro účely využití volebního práva.

Úřední ověření podpisu provádějí také notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR, kteří však mohou za provedení tohoto správního úkonu požadovat poplatek.

Hlasování v nemocnici nebo obdobném zařízení

Uplatnit své aktivní volební právo může oprávněný volič i v případě pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci. Rozdíl v postupu spočívá především dle toho, zda se jedná o dlouhodobý nebo krátkodobý pobyt.

Bude-li volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, případně jiném obdobném zařízení, osoba stojící v čele takového zařízení by měla voliče informovat o možnosti být zapsán do zvláštního seznamu voličů a následně pak uplatnit své volební právo. V tomto případě probíhá hlasování do přenosné volební schránky, s níž se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Zároveň budou před hlasováním voliči předány hlasovací lístky a úřední obálka.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v situaci, kdy voliči není zcela jasno, v jakém místě se přesně ve dny voleb bude nacházet, je nejvhodnější možností vyřízení voličského průkazu, na který může následně hlasovat kdekoli. Rovněž i přímo v zařízení, kde je hospitalizován, po předchozí domluvě u příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb přímo u příslušné okrskové volební komise, nejlépe prostřednictvím osoby zodpovědné za provoz tohoto zařízení.

Po uzavření stálého seznamu voličů, tj. od 10. ledna 2018, v případě konání druhého kola volby 24. ledna 2018, od 16 hodin již není možné požádat o vydání voličského průkazu. Pokud by byl volič hospitalizován mimo území volebního okrsku, kde má trvalý pobyt a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá vydaný voličský průkaz, nemůže okrsková volební komise tomuto voliči hlasování umožnit.

Hlasování v zahraničí

Občan, který se v době volby prezidenta bude zdržovat v zahraničí a má právo volit, může hlasovat na tamním zastupitelském úřadě. Způsob uplatnění volebního práva je odvislý od délky pobytu.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí může fyzická osoba s právem volit požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem ČR s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) příslušným dle místa jeho pobytu. Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem je trvalého charakteru a zápisy do tohoto seznamu jsou prováděny na základě písemné žádosti o zápis, doložené originálem, případně ověřenou kopií dokladu potvrzujícího totožnost žadatele, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu musela být příslušnému zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději do 3. prosince 2017. Je třeba voliče upozornit na skutečnost, že zápisem do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, dojde k automatickému vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu. Po zápisu do zvláštního seznamu voličů může zastupitelský úřad vydat na základě žádost i voliče voličský průkaz v případě, že daný volič se v době volby prezidenta ČR nebude vyskytovat v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je nejvhodnější formou při volbě prezidenta ČR volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který byl voliči vydán obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu.

Druhé kolo hlasování

Dva kandidáti, kteří v prvním kole volby obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola. Dojde-li k situaci, že na jednom ze dvou prvních míst se umístí více uchazečů se stejným počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni kandidáti z těchto prvních dvou míst.

Zveřejněno: 08.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1907 x
Vytisknout