Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru občansko správního. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 20.11.2017 do 12 hodin.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
VEDOUCÍ ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: 1. 12. 2017
Platová třída: 11.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění.

3) Další stanovené podmínky:

a) vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo v bakalářském studijním programu

b)znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)

c) psychická odolnost a samostatnost

d) schopnost řídit tým podřízených, organizační a komunikační dovednosti

e) vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhody:

a) praxe ve veřejné správě

b) prokázání zvláštní odborné způsobilosti nejlépe pro správní činnost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, a to ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, případně splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

c) řidičské oprávnění skupiny B.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona

b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona

c) motivační dopis

d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona

e) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona

f) lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971) ¬ v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), b), d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 20.11.2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.

Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel.: 234 128 200.

Praha 16. říjen 2017

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 16.10.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1035 x
Vytisknout