Konkursní řízení na ředitele/ředitelku Školní jídelny Praha - Radotín

Úplné přihlášky do konkursního řízení se všemi požadovanými přílohami je třeba doručit do podatelny ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín nejpozději do 31. ledna 2018 do 12.00 hodin.

Městská část Praha 16

se sídlem Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00
zastoupená starostou Městské části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem

vyhlašuje dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na funkci:
ŘEDITEL/KA ŠKOLNÍ JÍDELNY PRAHA - RADOTÍN, příspěvkové organizace

Pracovní poměr na dobu: URČITOU 6 let (dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona)
Místo výkonu práce: Školní jídelna Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
Termín nástupu: 1.3.2018
Platová třída: 10.

Konkursního řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

Stanovené podmínky:

a) vzdělání se zaměřením na stravování nebo gastronomii - vyšší odborné, případně úplné střední odborné s maturitou

b) občanská a morální bezúhonnost

c) znalost právních předpisů pro oblast zařízení školního stravování (ekonomika, hygiena, technologie)

d) minimálně 5 let praxe v oboru

e) organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti

f) zdravotní způsobilost

g) znalost práce s PC

h) psychická odolnost, samostatnost a spolehlivost

i) pečlivost a profesionální vystupování.

Výhoda:

  • zkušenosti s řízením pracovního týmu

 

Součástí písemné přihlášky ke konkursnímu řízení budou:

a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, případně doručovací adresa, kontaktní telefon, e-mail, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče

b) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

c) lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele stravovacího zařízení (ne starší 2 měsíců)
d) doklady o prokázání požadované praxe (pracovní smlouvy, zápočtové listy)
e) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
f) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
g) lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971) - v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), b, d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění
h) písemně zpracovaná vize o řízení příspěvkové organizace Školní jídelna Praha - Radotín včetně zdůvodnění zájmu uchazeče o výkon nabízené funkce (max. rozsah 2 strany A4)
i) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Úplné přihlášky do konkursního řízení se všemi požadovanými přílohami je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 31. ledna 2018 do 12.00 hodin, a to v uzavřené obálce s označením: „KONKURS – ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA - RADOTÍN“ a uvedením kontaktní adresy uchazeče.

Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující podmínky stanovené v tomto konkursním řízení mohou být z  řízení vyřazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Iveta Krejčí, tel.: 234 128 102

Další informace: Mgr. Miroslav Knotek, tel: 234 128 107

Oznámení bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 1279/2018 ze dne 10.1.2018

 

Praha 12. ledna 2018

Mgr. Karel Hanzlík

starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 15.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 856 x
Vytisknout