Nejdůležitější předpisy

 • Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Závazné právní předpisy jsou součástí návodů pro řešení životních situací (body 17 - 18).

Zveřejněno: 13.01.2014 –testovací účet   |   Aktualizováno: 18.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12855 x
Vytisknout